17) zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;18) zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;19) zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa;20) zadania w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;21) zadania w zakresie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;22) działalność w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów;23) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktówi współpracy między społeczeństwami;24) promocja i organizacja wolontariatu;25) działalność na rzecz rodziny, rodzicielstwa, macierzyństwa upowszechnianiai ochrony praw dziecka;26) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;29) zadania w zakresie rewitalizacji;30) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionychw art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,w zakresie określonym w pkt 1-32a ustawy;31) działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów;32) działalność kulturalna;33) działalność z zakresie pomocy społecznej;34) działalność z zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osóbz niepełnosprawnością;35) działalność na rzecz ochrony zdrowia.

4. Przedmiot działalności gospodarczej opisany szczegółowo w paragrafie § 15.5. Fundacja wyodrębnia rachunkowość działalności określonych w ustępach 1-3 niniejszego paragrafu w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów ustawy o rachunkowości.